دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 13 بهمن 95 | بازدید: 2592 مرتبه | دیدگاه:

آزمايش پيشرفته سرطان با آيفون

يك تيم از دانشگاه ايالتي واشنگتن (WSU) يك طيف سنج ارزان قيمت را توسعه دادند كه به گوشيهاي هوشمند متصل شده و مي تواند بيوماركرها (نشانگرهاي زيستي) سرطان را در چند نمونه به طور همزمان شناسايي كند. به گزارش گيزمگ، اين روش جديد مي تواند بستري دقيق و قابل اطمينان مانند يك آزمايشگاه را براي پزشكان فراهم كند.
در حالي كه حسگرهاي گوشيهاي هوشمند موجود تنها مي توانند يك نمونه را در لحظه مورد بررسي قرار دهند، اين دستگاه جديد كه توسط تيم دانشگاه واشنگتن طراحي شده در هر بار اسكن 8 نمونه را مورد بررسي قرار مي دهد. عملكرد اين دستگاه به گونه اي است كه طيف نور را براي شناسايي مقدار كمي از مواد شيميايي خاص در يك نمونه اندازه گيري مي كند.
در اين مورد، طيف سنج به جستجوي اينترلوكين 6 (IL-6)، مي پردازد كه مي تواند نشان جدي براي سرطان كبد، ريه، پروستات، پستان و سرطا ن اپي تليال باشد. اينترلوكين 6 I n t e r l e u k i n ( 6 ( يكي از اينترلوكي نهاي مهم بدن است كه از گلبو لهاي سفيد ترشح مي شود و در پاسخهاي التهابي و ايمني نقش دارد. اين دستگاه جديد در حقيقت يك آزمايشگاه قابل حمل است كه ميتوان از آن در مناطق دورافتاده استفاده كرد و چندين نمونه را در آن واحد مورد بررسي قرار داد.


اين آزمايشگاه كوچك همچنين در كلينيكها و بيمارستانها به صرفه جويي در وقت كمك خواهد كرد. اين تيم، طيف سنج گوشيهاي هوشمند را در آزمايشگاه مورد آزمايش قرار دادند و اثبات كردند كه اين دستگاه با موفقيت 99 درصدي مي تواند نمونه ها را بررسي كند.
در حال حاضر اين كار تنها با گوشي آيفون 5 آزمايش شده و محققان اميدوارند كه بتوانند اين كار را گوشي هاي هوشمند ديگر نيز انجام دهند.
اين پژوهش علمي در مجله Biosensors and Bioelectronics به چاپ رسيده است.

 

آزمايش پيشرفته سرطان با آيفون

مجله دانستنیهای سرطان