دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 13 بهمن 95 | بازدید: 3093 مرتبه | دیدگاه:

تشکیل شبکه شورای ملی سرطان

نشست هم انديشي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت، با خيران و مؤسسات خيريه و سازمانهاي غيردولتي فعال در عرصه ارايه خدمات به بيماران سرطاني در محل اين معاونت تشكيل شد.
به گزارش ويدا، نشست هم انديشي با فعالان حوزه سرطان مهرماه امسال به رياست دكتر سيدمحمدهادي ايازي، معاون اجتماعي وزارت بهداشت، برگزار شد.
دكتر سيدمحمدهادي ايازي هدف از اين نشست را هم انديشي با فعالان حوزه سرطان و شناخت رويكرد و حدود فعاليت آنها برشمرد و گفت: از ديگر اهداف اين نشست آشنايي اين گروهها با هم و تشكيل شبكه اين دسته از مؤسسات و گروهها براساس قانون و معرفي كشوري آنها است.
معاون اجتماعي وزارت بهداشت در ادامه تشكيل كارگروه ها و گروههاي تخصصي مرتبط با اين موضوع را از اهداف اين نشست دانست و به معرفي مديران كل حوزه معاونت اجتماعي وزارت بهداشت به دعوت شدگان پرداخت. سپس گروههاي غيردولتي و مؤسسات خيريه فعال در حوزه سرطان به معرفي خود و حوزه فعاليتي و دست آوردهاي خويش پرداختند. مؤسسات ريحانه سعادت، سمر، بهنام ده شپور، امدادگران عاشورا، خانه سبز سيدالشهدا، مهيار، مهرانه زنجان، فرهاد، دانشجويي قطره، محك، نيكان ماهوت، نور، اميد اروميه، مهر سهيلا، نسترن مشهد، آلا، سرور مهر انديشان راستين، حمايت از بيماران سرطاني مشهد، امداد به بيماران سرطاني ايران، حضرت وليعصر سرچشمه و بنياد امور بيمار يهاي خاص از جمله مؤسسات و خيريه هاي حاضر در اين نشست بودند.


در اين نشست مؤسسات و خيريه هاي فعال حوزه سرطان ضمن قدرداني از معاونت اجتماعي وزارت بهداشت به خاطر تشكيل نشست هم انديشي، بر شبكه سازي در اين زمينه براي پيشرفت و ارتباط بهينه و خدمات رساني لازم به بيماران سرطاني و خانواده هاي ايشان تأكيد كردند. از ديگر مباحثي كه مؤسسات حاضر به آن پرداختند، ضرورت آموزش و پيشگيري بود كه به دنبال آن مقدار بسيار زيادي از هزينه هاي نظام سامت و بخش درمان كاهش خواهد يافت.
در مجموع موارد مورد اتفاق حاضران و تصميات گرفته شده در اين نشست كه توسط دكتر ايازي جمع بندي شد، چنين است:
تشكيل شبكه سازمانهاي غيردولتي، مؤسسات و خيريه هاي فعال در حوزه سرطان با نام شوراي ملي سرطان و انتخاب هيأت مديره و مديرعامل براي آن؛ استمرار اين نشست به صورت ماهيانه؛ تكميل بانك اطلاعات سازمانهاي غيردولتي، مؤسسات و خيريه هاي فعال در حوزه سرطان و دعوت از ديگر سازمانها، مؤسسات و خيريه هاي فعال براي نشست آينده؛ تشكيل كارگروه ها و گروه هاي تخصصي آموزش، فرهنگ سازي، پيشگيري و پژوهش، تشخيص زودهنگام و غربالگري، درمان، مراقبت هاي حمايتي و تسكيني، و زيرساخت و تجهيزات؛ ايجاد تارنماي اينترنتي؛ واگذاري بخشها و وظايف دولتي به خصوصي؛ مشخص كردن اولويتهاي كاري خيران؛ و حضور چهار تن از اعضاي كميته ملي سرطان در نشست آينده و نشست مشترك با ديگر معاونان و مسئولان وزارتي.


گفتني است دكتر علي اصغر فرشاد، قائم مقام و مديركل مؤلفه هاي اجتماعي مؤثر بر سامت معاونت اجتماعي و دبير شوراي سامت و امنيت غذايي؛ دكتر مصطفي جمالي، مديركل سازمانهاي مردم نهاد سامت؛ دكتر محمد نصيري، مديركل خيرين و مؤسسات خيريه سامت؛ محمد پورسينا، روابط عمومي معاونت اجتماعي و دكتر مطلق، رييس اداره سرطان وزارت بهداشت از حاضران نشست هم انديشي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با خيران و مؤسسات خيريه و سازما نهاي غيردولتي فعال در عرصه ارايه خدمات به بيماران سرطاني بودند.

 

تشکیل شبکه شورای ملی سرطان

مجله دانستنیهای سرطان