دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 13 بهمن 95 | بازدید: 2626 مرتبه | دیدگاه:

تشخیص و درمان همزمان سرطان با استفاده از فناوری نانو

محققان دانشگاههاي صنعتي شريف و علوم پزشكي تهران نانو ساختار ويژه اي را با استفاده از نانو ميله هاي طلا سنتز و با ايجاد اصلاحاتي در آنها از اين نانو ساختار تغيير يافته آزمايشگاهي، به منظور تشخيص و درمان سرطان استفاده كردند.
امروزه خواص وابسته به اندازه و شكل نانو ذرات فلزي موضوع بسياري از تحقيقات شده است؛ نانو ذرات اكسيدآهن و طلا به دليل برخورداري از خواص مغناطيسي و نوري ويژه، بيش از ساير نانو ذرات فلزي مورد توجه قرار گرفته اند. اين نانو ذرات ظرفيت بسيار بالايي براي استفاده در بازه وسيعي از كاربردها از خود نشان داده اند. سنتز نانو ذرات طلا با اشكال مختلف مي تواند موجب تغيير خواص نوري اين نانو ذرات شود.


محمدرضا هرمزي نژاد؛ محقق دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اين مطلب كه خواص نانو ذرات طلا شديداً تحت تأثير شكل، اندازه و ساختار كريستالي آنها است، گفت: هدف اصلي اين پژوهش افزايش كارايي درمان سرطان با استفاده از نانو ساختارها است. نانو ساختارها اگر به درستي و بر اساس هدفي خاص طراحي و سنتز شوند، امكان تشخيص و درمان بيماري را به صورت همزمان فراهم م يكنند.
وي ادامه داد: برهمين اساس در اين تحقيق، ساختاري مبتني بر نانوميله هاي طلا و نانو ذرات آهن طراحي و سنتز شده است تا هم براي درمان فتوترمال و هم تصويربرداري MRI كارايي لازم را داشته باشند. پايدارسازي و تأمين زيست سازگاري نانو ساختار بدون آنكه قابليت درماني آنها تحت تأثير قرار گيرد نيز يك چالش اساسي به شمار مي رود.
به گفته هرمزي نژاد، استفاده از اين نانو ذرات كارايي درمان سرطان را افزايش مي دهد و به طور مؤثر سبب حذف سلولهاي سرطاني مي شود بدون آنكه نيازي به استفاده از ليزرهاي توان بالا يا درمان چند مرحله اي وجود داشته باشد.
عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف افزود: در اين تحقيق به صورت همزمان از خاصيت پلاسموني نانو ذرات طلا و خاصيت سوپر پارا مغناطيسي نانو ذرات آهن استفاده شده است. نانو ساختار حاصل، يك ساختار هيبريدي است كه به دليل داشتن هر دو خاصيت، مي توان از آن براي تشخيص و درمان سرطان استفاده كرد.
اين تحقيقات حاصل تلاشهاي منا خفاجي دانشجوي مقطع دكتراي پژوهشكده نانو دانشگاه صنعتي شريف، دكتر منوچهر وثوقي، دكتر محمدرضا هرمزي نژاد و دكتر اعظم ايرج يزاد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف و دكتر رسول ديناروند عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران است.


به گزارش ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، نتايج اين كار در مجله Scientific Reports Nature Publication Group به چاپ رسيده است.

 

تشخیص و درمان همزمان سرطان با استفاده از فناوری نانو

مجله دانستنیهای سرطان