دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 29 خرداد 93 | بازدید: 3946 مرتبه | دیدگاه:

چی کنگ و جریان طبیعت

چی کنگ هنر اصیل طبیعت گرا، از حدود چهار هزار سال پیش بر اساس مشاهدات اساتید تائو بر طبیعت و جهان هستی شکل گرفت.
 
در حقیقت می توان گفت از زمانی که اولین نظریات راجع به جهان هستی و طبیعت در سیستم تائو در حال تدوین بود چی کنگ به عنوان هنر زندگی بر اساس آن مشاهدات شکل گرفت.
 
 
یین و یانگ
بر اساس فلسفه چین باستان، جهان کنونی ما از وضعیت سکون اولیه شروع به حرکت کرد که در حقیقت نماد یین و یانگ محصول این فرآیند و این حرکت جهان است. نمادی جهانی و فرآتر از زمان و مکان که در تمامی اعصار و تفکرات بشر قابل تأمل بوده است. بر اساس این تفکر، در این حرکت و پیدایش جهان، پایه شکل گیری تمام چیزها انرژی بوده و تمام چیزها از ماهیتی انرژتیک بوجود آمده اند که چینیان باستان نام آن انرژی را انرژی "چی" گذاشتند.
 
یین و یانگ
 
انرژی "چی" نه تنها پایۀ تشکیل دهنده تمام مواد و ماهیت ها در جهان است، بلکه تشکیل دهندۀ لایه های عمیق بدن انسان نیز هست و در حقیقت یکی از کالبدهای ما همین کالبد انرژتیک است.


طب کل نگر
بر اساس این تفکر، انسان بدنی دیگر غیر از بدن جسمانی خود دارد که از انرژی تشکیل شده است و در حقیقت بدن جسمانی از آن تغذیه می کند  و حیات ما به نوعی وابسته به آن میدان انرژی است. این کالبد همانند کالبد جسمانی ما از اندامها و ارگانهای متفاوتی تشکیل شده است مانند هاله و لایه های مختلف آن، مراکز انرژی، کانالهای انرژی و مریدین ها، تصاویر انرژتیک هر ارگان و .... بر اساس طب چینی، بیماری ها و نارسایی ها ابتدا در کالبد انرژتیک بروز می کنند و سپس به بروز جسمانی منتهی می شوند. در حقیقت می توان گفت هر نارسایی و عدم تعادلی ابتدا در لایه لطیف تر یعنی میدان انرژی ما بوجود می آید و در صورتی که برطرف نگردد منتهی به بیماری و نارسایی جسمانی می شود. در ضمن در این نوع نگرش به انسان، بدن و کالبدهای ما به عنوان یک سیستم میدانی در نظر گرفته می شود که تمامی اعضا و اندامها و لایه ها با یکدیگر در ارتباط هستند و برای درمان می بایست به شکل کلی و سیستمی به بدن نگاه کرد، که این نوع نگرش اساس دانش طب کل نگر (طب کوانتومی) می باشد.
 
اما در مورد عواطف و احساسات ما و تنشهای عصبی، و اینکه این بخش از رفتار انسان چه جایگاهی در تفکر چی کنگ دارند، می-توان گفت که در حقیقت یکی از مؤثرترین موارد در تنظیم، تعادل و یا عدم تعادل میدان انرژی بدن، رفتارها و وضعیت عاطفی و روانی ما است و بدین ترتیب است که در طب شرق ارتباط مشخصی بین وضعیت های روانی و بافتها و بدن جسمانی ما مطرح می-شود. پس، براساس این دیدگاه وضعیت های عاطفی و روانی انسان (ذهن) تعیین کنندۀ وضعیت میدان انرژی انسان، و وضعیت انرژی انسان تأثیرگذار بر وضعیت جسمانی وی می باشد.
 
و بر اساس همین تفکر و نگرش است که در طب چینی بسیاری از بیماری ها پیشگیری و یا آنها را درمان می کنند.
 
 
تمرینات چی کنگ و چرخش انرژی
در دیدگاه سلامتی چی کنگ، این باور وجود دارد که با چرخش نرم و روان انرژی، سلامتی در کالبد انرژتیک فراهم شده و سلامتی بالایی تجربه می شود. همانند یک نوزاد که در زمان تولد جریانی نرم از انرژی را در بدن خود دارد، در این تمرینات نیز هدف آن است که فرد به اصل طبیعت خود بازگشته و انسدادها و نارسایی هایی که در میدان انرژی در طول سالهای زندگی ایجاد شده را برطرف کرده و جریان طبیعی انرژی را برقرار سازد. این انسدادها و نارسایی ها در میدان انرژی به دلیل شیوۀ زندگی غلط، تغذیه نامناسب ، وضعیت عاطفی و روانی پرتنش و بسیاری مشکلات زندگی امروزی که با طبیعت انسان فاصله دارد ایجاد شده است و در حقیقت این تمرینات تنظیم کننده انرژی،  بر اساس طبیعت انسان و جریان های طبیعی انرژی بیرون بدن انسان شکل گرفته اند.
 
چی کنگ
 

چی کنگ در حقیقت هنر تنظیم بدن در یک لایه عمیق بر اساس ریتم های طبیعت است، که این لایه عمیقِ انرژی، واسط بین سطح جسمانی و سطح روانی انسان است.


حامد کاتوزی
مدرس چی کنگ و مدیر مؤسسه ورزشی ووشو و مطالعات انرژی درونی ایرانیان
www.Chikong.org
www.ChikungAcademy.ir
 
چی کنگ و جریان طبیعت
برچسب ها:

مجله دانستنیهای سرطان