دانستنی های سرطان

تاریخ انتشار: 25 خرداد 98 | بازدید: 4353 مرتبه | دیدگاه:

معضل قيمت بالاي داروهاي جديد درمان سرطان و راه‌كارهاي حل اين مشكل در سيستم بهداشتي و درماني

با پيشرفت‌هاي روزافزون در علم انكولوژي و درمان سرطان شاهد ورود داروهاي جديدي به بازار هستيم كه شايد مهم‌ترين نكته قابل توجه در آنها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران قيمت بسيار بالا نسبت به درآمد سرانه است. اين معضل از طرفي دولت و شركت‌هاي بيمه را به عنوان طرف سوم در درمان سرطان با چالش هزينه‌‌اي روبرو مي‌كند و از طرف ديگر باعث نگراني در بيماران و خانواده‌هاي آنها مي‌شود كه مبادا عدم دسترسي به اين داروها باعث نقصان در درمان گردد. براي حل اين معضل و كمك به درمان بهينه بيماران و نيز كمك به بيمه‌ها و دولت‌ راه‌كارهاي مختلفي وجود دارد كه همگي به دست علم اقتصاد سلامت گره‌گشايي خواهد شد. در اقتصاد سلامت براي آنكه دارويي مورد تاييد شبكه بيمه‌اي و دولت قرار گيرد نكات زيادي مد نظر قرار مي‌گيرد كه مهمترين آنها درآمد سرانه از يك طرف و شاخص‌هايي نظير تأثير دارو بر افزايش بر كيفيت بقا (QALY) و ICER


(cost effectiveness incremental ratio) از طرف ديگر است. باتوجه به كاهش درآمد سرانه ايرانيان و افزايش قيمت داروها به نظر با يك معضل بزرگ در اقتصاد سلامت روبرو هستيم كه لازم است سياست‌گذاران‌ دارو و درمان راه حلي فوري براي آن پيدا كنند و از مشاركت همكاران باليني نيز استفاده كنند.


دكتر علي شهرياري احمدي
استاديار خون و سرطان بالغين
دانشكده پزشكي و بخش خون و انكولوژي بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران

 

---------------------------
دانستنیهای سرطان - سال بیستم، شماره 36 و 37
بهار و تابستان 1398
Understanding Cancer -  Vol 20 - No. 36,37 - 2019

معضل قيمت بالاي داروهاي جديد درمان سرطان و راه‌كارهاي حل اين مشكل در سيستم بهداشتي و درماني
برچسب ها:

مجله دانستنیهای سرطان